Gå til hovedindhold

Bygge- og anlægsvirksomhed

Love og regler i forhold til arkæologi og anlægsarbejde

 • Læs op

Indhold

  Herunder kan du finde emner, der belyser love og regler i forhold til arkæologi og anlægsarbejde.

  Mangler du oplysninger, eller er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte museet på telefon: 76 29 23 50 eller horsensmuseum@horsens.dk.

  Allerede i høringsfasen i forbindelse med kommuneplaner, lokalplaner og lignende skal kommunen inddrage det lokale arkæologisk ansvarlige museum, således at museet kan foretage en arkivalsk kontrol, der sikrer, at der tages hensyn til forekomsten af fortidsminder i den videre planlægning.

  Senest i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse skal kommunen underrette museet om tilladelsen samt underrette bygherren om museumslovens bestemmelser. 


  Arkæologisk forundersøgelse 

  Ved køb af arealer kan køber med fordel via sælger henvende sig til det lokale museum for at få information om eventuelle fortidsminder på arealet. Desuden kan sælger forud for et salg bede museet om en arkæologisk forundersøgelse af området for at få kortlagt mulige skjulte fortidsminder. 

  På samme måde kan bygherren forud for byggeriet anmode det lokale arkæologisk ansvarlige museum om en udtalelse om mulige fortidsminder på arealet. Museets udtalelse baseres i første omgang på arkivalsk kontrol og vil indeholde en vurdering af risikoen for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.

  Fra museet modtager en sådan anmodning, har museet fire uger til at udarbejde en besvarelse, ved større forundersøgelser dog seks uger.

  Skønnes det, at den arkivalske kontrol ikke i sig selv giver museet et rimeligt grundlag for at fremkomme med en vurdering, forelægger museet sagen Slots- og Kulturstyrelsen, som på baggrund af museets indstilling og budget vurderer behovet for en arkæologisk forundersøgelse. 

  Ved mindre forundersøgelser, hvor det samlede planareal er under 5.000 m2, afholder museet udgifterne til forundersøgelsen. Ved større forundersøgelser samt ved forundersøgelser i de middelalderlige bykerner afholdes udgifterne af bygherren. En arkæologisk forundersøgelse er frivillig og igangsættelse forudsætter den anlægsansvarliges accept. 

  Formålet med forundersøgelsen er at skabe overblik over eventuelle fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. Museets udtalelse bør ses som et tilbud, der giver bygherren mulighed for at tilrettelægge sit anlægsarbejde, så udgifter til større arkæologiske udgravninger undgås eller mindskes, samt at risikoen for en forsinkelse eller standsning af byggeriet minimeres. 

  De praktiske aftaler om udførelsen af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger laves altid i et samarbejde mellem bygherre og museet. Budgetterne for undersøgelserne skal godkendes af både Slots- og Kulturstyrelsen og bygherre. 


  Fund af spor af fortidsminder 

  Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, for eksempel stensamlinger eller mørke spor i undergrunden, skal den del af arbejdet, der berører fortidsminder, straks indstilles, og det lokale arkæologisk ansvarlige museum kontaktes.

  Efter indstilling fra det lokale museum vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. Udgifterne afholdes dog af Slots- og Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet.

  Museet kan ligeledes foretage en standsning af jordarbejdet, hvis der under jordarbejdet påtræffes fortidsminder. En sådan standsning skal efterfølgende godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

  I særlige tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelse og arkæologiske udgravninger. 

  Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens bestemmelser. 


  Nyttige links

  Du kan læse meget mere om, hvordan der arbejdes med hensynet til vores fælles kulturarv på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside:


  Slots- og Kulturstyrelsen har også udgivet en guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere:


  Kulturarv som værdi

  Arkæologi og kulturarv kan anvendes som et værdiskabende element.

  I projektet Kulturarv som værdi – arkæologi som værdiskaber, har en række museer og bygherrer i samarbejde udviklet viden, redskaber og produkter, der gør det muligt at anvende arkæologien som en værdifuld ressource og til at skabe vækst og opmærksomhed. 

  Horsens Museum tilbyder altid bygherre en dialog om, hvordan arkæologien kan anvendes i netop dit projekt.

  De mest almindelige former for jordarbejde, der kan medføre en trussel mod væsentlige fortidsminder er:

  • Byggemodning
  • Byggeri
  • Golfbaner
  • Jordvarme
  • Jorddepoter, støjvolde og trykskader
  • Kirkegårde 
  • Ledningsarbejder
  • Læhegn uden tilknytning til landbrug
  • Naturgenopretning
  • Pælefundering
  • Råstofindvinding
  • Salg af jord
  • Statslig skovrejsning
  • Solcelleparker
  • Udstykning
  • Vejanlæg


  Læs mere om de forskellige typer anlægsarbejde her.

  Museumsloven beskytter vores fortidsminder.

  Fortidsminder kan være synlige i form af eksempelvis gravhøje, borge og kirker, men de kan også være skjulte i form af gravfund, hustomter, kældre, potteskår, redskaber af flint eller affaldsgruber.

  Nogle fortidsminder er fredede og må ikke ændres. Det kan for eksempel være gravhøje eller voldsteder. 


  Kontakt museet, hvis du er i tvivl

  Finder man under jordarbejde stensamlinger, mørke spor i undergrunden eller lignende, kan disse være tegn på, at jorden rummer arkæologiske levn. Fortidsminder er altså ikke altid umiddelbart synlige.

  Er man usikker på, om der er fortidsminder på et areal, kan man forud for et jordkøb, bygge- og anlægsarbejde eller anden aktivitet, der medfører jordarbejde, kontakte det lokale museum, der har oplysninger om kendte fortidsminder i Danmark.

  Museum Horsens har det arkæologiske ansvar i Horsens Kommune.


  Ulovligt at fjerne og ødelægge kulturlevn 

  Museumsloven beskytter kulturlevn, og det er ikke lovligt at fjerne eller ødelægge væsentlige kulturlevn i Danmark, uden at der er foretaget en forudgående undersøgelse eller registrering udført af fagfolk. 

  Hvorvidt et fortidsminde er væsentligt og dermed bevarings- og registreringsværdigt afgøres af det lokale kulturhistoriske museum i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.


  Mere information

  Læs mere om fortidsminder på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside eller gå på opdagelse i Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder, der omfatter alle kendte fortidsminder. De mere end 180.000 lokaliteter giver et indtryk af mangfoldigheden.

  Slots- og Kulturstyrelsens publikation: Har du en gravhøj i baghaven? informerer om tilsynet med vores fredede fortidsminder.